Büyük Timur İmparatorluğu

Kuruluş Tarihi: 1368
Yıkılış Tarihi: 1507
Kurucusu: Timur
Başkenti: Semerkand
Dili: Farsça, Çağatay Türkçesi
Devlet Başkanı: Emir

Timur’un Ortaya Çıkışı ve Büyük Timur İmparatorluğu’nun Kuruluşu

Devletin kurucusu Timur, 1336 yılında Semerkand yakınlarındaki Keş şehrinde doğmuştur. Timur’un babası olan Turagay, Çağataylılar içerisinde yer alan Barlas boyunun beyi idi. Timur’un doğduğu yıllarda Çağatay Hanlığı karışıklıklar içinde idi. Ülkenin hâkimiyeti Çağatay soyundan gelen emirlerin elinde bulunuyordu. Bu emirlerden birisi olan Emir Kazgan Semerkand’a tamamen hâkimdi. Timur’da bu sırada Emir Kazgan’ın emrinde bulunuyordu.

XIV. yüzyılın ikinci yarısında Maveraünnehir bölgesi, hanlar arasındaki mücadeleye sahne olmuştu. Doğu Türkistan’da hüküm süren Tuğlak Timur Han, bu durumdan yararlanarak Maveraünnehir’i işgal etmiş, bunun üzerine Timur’da Tuğlak Timur’a bağlılığını bildirerek onun hizmetine girmişti. Daha sonra Timur, Keş şehrinin emirliğine getirilmiştir. Bir süre sonra, Maveraünnehir’de tekrar karışıklıkların çıkması üzerine Tuğlak Timur Han, yeniden Maveraünnehir’e gelerek oğlu İlyas Hoca’yı bu bölgeye vali tayin etmiş, Timur’u da onun atabeyi yapmıştı. İlyas Hoca’nın emrine verilen Timur, onun zalimce davranışları karşısında kayınbiraderi Emir Hüseyin ile birlikte Horasan’a gitmiştir. Büyük bir devlet kurma arzusu Timur’u Maveraünnehir’e geri döndürmüştür. Timur, Emir Hüseyin ile birleşerek Keş şehrini ele geçirip Maveraünnehir’e hâkim olmuşlarsa da, daha sonra Timur’un Emir Hüseyin ile arası açılmıştır. Bunun üzerine Belh’i kuşatan Timur, Emir Hüseyin’i etkisiz hale getirerek kendisini emir ilan etmiş ve hükümdarlık tahtına oturmuştur.(1368)

Timur’un Fetihleri

Timur, devletini kurduktan sonra ilk seferini, Çağatay Hanlığı’na bağlı Harezm üzerine yapmıştır. 1371–1379 yıllarında arasında yaptığı seferlerle Harezm ve Horasan’ı topraklarına katmıştır. Timur’un yardımıyla Altınordu tahtını ele geçirmiş olan Toktamış, Timur’un Harezm ve Horasan’ı almasıyla araları bozulmuştu. Toktamış, Timur’un seferde olmasından yararlanarak Maveraünnehir’i işgal etmiştir. Bu durumu öğrenen Timur, derhal Semerkand’dan hareketle bölgeye gelerek Toktamış’la mücadeleye başlamıştır. Timur, 1391 yılında Ural Nehri’nin batısında Kondurca’da Toktamış’la yaptığı savaşı kazanmıştır. Toktamış Han’ın Timur’a karşı yaptığı mücadeleden vazgeçmemesi üzerine Timur, 1395’de Altınordu üzerine ikinci defa sefere çıkmıştır. Terek’te yapılan bu savaş sonunda Altınordu Devleti parçalanmıştır. Altınordu Devleti’nin parçalanması Rusların işine yaramış ve Rusların güçlenmesine sebep olmuştur.

Timur, 1393 yılında İran’da İlhanlılardan sonra kurulmuş olan Muzafferoğulları Devleti’ni ortadan kaldırmıştır. Yine aynı yıl Bağdat’ı alarak buradaki Celâyirlilere de son vermiştir. Bu faaliyetlerinin sonunda Timur, İran, Kafkasya ve Azerbaycan’ı ele geçirerek topraklarına katmıştır. 1398 yılında Hindistan üzerine sefere çıkan Timur, Delhi’ye kadar uzanan toprakları fethederek pek çok ganimet ve fil ele geçirmiştir. Bu arada Celâyirliler Bağdat’ı tekrar ele geçirmişlerdi. Bunun üzerine Timur, Bağdat’a ikinci bir sefer düzenleyerek burayı tekrar topraklarına katmıştır.

Timur, Karakoyunlu Devleti’nin topraklarını ele geçirince, Celâyir hükümdarı Ahmet ve Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Osmanlı Devleti’nin hükümdarı Yıldırım Bayezid’e sığınmışlardı. Timur, 1400 yılında Anadolu’ya geçerek Sivas’ı almış ve tahrip etmiştir. Bu arada Memlûkler iç karışıklıklar içinde idi. Bu durumdan yararlanmak isteyen Timur, güneye yönelerek Halep, Hama, Humus ve Şam’ı ele geçirerek Suriye’yi topraklarına katmıştır. Daha sonra Kahire üzerine yürümekten vazgeçen Timur, Bağdat üzerinden Tebriz’e geri dönmüştür. Sivas’ın tahrip edilmesinden dolayı Timur’la arası açılan Yıldırım Bayezid, Sivas’ı yeniden ele geçirerek Erzurum’a kadar ilerledi. Timur, Suriye Seferi sırasında Yıldırım Bayezid’e gönderdiği mektuplarda bazı isteklerde bulunarak; kendi hâkimiyetini tanımasını, Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un kendisine teslim edilmesini, şehzadelerden birinin rehine olarak kendisine gönderilmesini ve Anadolu beylerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesini bildirmişti. Timur’un isteklerini Yıldırım Bayezid’in reddetmesi üzerine Timur, büyük bir ordu ile Anadolu’ya girmiş, Kayseri ve Kırşehir üzerinden Ankara’ya gelerek şehri kuşatmıştır. Bayezid’de Osmanlı Ordusu ile Ankara’ya doğru harekete geçti. Bunun üzerine Ankara kuşatmasını kaldıran Timur, Ankara yakınlarındaki Çubuk Ovası’na gelerek burada savaş düzeni aldı. İki ordu arasında yapılan savaşı Timur kazanmıştır.(28 Temmuz 1402)

 

Ankara Savaşı’nın sonunda Anadolu Türk birliği bozulmuş, Bizans İmparatorluğu elli yıl daha varlığını sürdürme fırsatı bulmuştur. Ayrıca Osmanlıların Balkanlarda yaptığı fetihler durmuş, Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında taht kavgaları da başlamış ve Osmanlı Devleti fetret devrine girmiştir. Timur, Anadolu’daki beylikleri ve Osmanlı Devleti’ni kendine bağladıktan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarından Şehzade Mustafa’yı da yanına alarak başkent Semerkand’a dönmüştür. 1405 yılında Timur, Çin seferine hazırlanırken Otrar’da ölmüştür. Timur’un türbesi Semerkand’dadır.

Timur, Türk tarihindeki büyük cihangirlerden biri idi. Aynı zamanda zekâsı ve teşkilatçılığı ile de ün yapmıştı. Timur zamanında devletin sınırları batıda Bursa ve İzmir’e, güneydoğuda Delhi’ye ve kuzeyde de İrtiş Nehri’ne kadar uzanıyordu.

Büyük Timur İmparatorluğu’nun Parçalanması

Timur’un Cihangir, Ömer Şeyh, Miranşah ve Şahruh adında dört oğlu vardı. Timur’un büyük oğlu Cihangir ile diğer oğlu Ömer Şeyh kendisinden önce ölmüşlerdi. Bu yüzden Timur’da kendinden sonrası için, Cihangir’in oğlu Pir Muhammed’i veliaht göstermişti. Bu sırada ülke içinde iç karışıklıklar çıkmış, Timur’un oğulları ve torunları arasında da taht mücadeleleri başlamıştı. Yapılan bu taht mücadelelerini Timur’un oğlu Şahruh kazanmış ve devleti toparlayarak Timur tahtına çıkmıştır (1405–1447).

Şahruh, iktidarı süresince Orta ve Güney İran’a seferler düzenleyerek hâkimiyetini genişletmiştir. Şahruh’un ölümünden sonra da taht kavgaları tekrar başlamıştır. Şahruh’tan sonra yerine oğlu Uluğ Bey (1447–1449) geçmiştir. Uluğ Bey döneminde Semerkand büyük bir kültür merkezi durumuna gelmiştir.

Uluğ Bey zamanında Maveraünnehir, Cuci soyundan olan Özbeklerin akınlarına uğramıştı. Diğer taraftan Timurlular, Akkoyunlu ve Karakoyunlularla da savaş halinde idiler. Doğuda ise Çağatay Moğollarının Timurlulara karşı baskıları artmıştı. Uluğ Bey’den sonra Ebu Said iktidara geçerek durumu düzeltmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Timurlulardan sadece Hüseyin Baykara, Horasan ve Maveraünnehir’de tutunabilmiştir. Bu dönem daha çok sanat ve edebiyatın gelişme gösterdiği bir dönem olmuştur. Kendisi de büyük bir şair olan Hüseyin Baykara, Türkçe yazdığı şiirlerle ün yapmıştır. Hüseyin Baykara’nın ölümünden sonra Özbekler (Şeybanîler) Herat’a girerek Horasan’ı ele geçirerek 1507 yılında Timurluların saltanatına son vermişlerdir.

Timurlularda Kültür ve Uygarlık

Devlet Yönetimi

Timurlulardaki devlet yönetiminde, eski Türk anlayışı hâkim olmuş ve ülke hükümdar ailesinin ortak malı sayılmıştır. Timur, Cengiz soyundan olmadığı için emir unvanını kullanmış, Cengiz ailesinden birisini şeklen de olsa hükümdar yapmıştır. Timurlularda da daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi belli bir veraset sistemi yoktu. Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malı sayılırdı. Devletin başında bulunan hükümdardan başka, devlet yönetiminde hanedana bağlı diğer erkek üyeler de görev alırdı. Mirza denilen bu hanedan üyeleri, eyalet merkezine gönderilirlerdi. Timur, devlet yönetiminde hem Türk idari geleneklerini hem de Cengiz Yasası’nı beraberce kullanmıştır. Daha sonraki hükümdarlar zamanında İslamiyetin kabulüyle birlikte devlet yönetiminde, İslami kurallar da etkili olmuştur.

Timurlularda, şehir ve bölgelerin idari ve askerî işlerinden darugalar (hâkimler) sorumluydular. Darugaların başlıca görevleri arasında bulundukları yerlerdeki adlî işleri yürütmek, savaşa katılmak, bazen de vergi toplamak vardı. Büyük merkezlerde kale komutanı görevinde bulunan kutvaller bulunurdu. İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinin saray teşkilatlarında görev yapan memurların çoğu, Timurluların saray teşkilatında da bulunuyordu.

Merkezde yani Semerkand’da askerî, mali ve idari işlere bakan iki divan vardı. Devlet askerî karakter taşıdığından, askerî divan olan Tavacı Divanı daha önemli idi. Bu divanın başında bulunan emirler, ordunun düzeni ve disiplini ile ilgilenirler, asker toplarlar ve savaş sonrasında da ganimetten pay alırlardı. Diğer divan ise mali ve idari konulara bakan Maliye Divanı idi. Bu divana ayrıca Divan-ı Mal da denirdi.

 

Ordu

Büyük Timur İmparatorluğu’nda ordu teşkilatı onlu sisteme göre düzenlenmişti. Ordu onlu, yüzlü, binli ve onbinli birliklerden oluşuyordu. On bin kişiden oluşan en büyük birliğe tümen denirdi. Ayrıca hükümdarın bin kişiden oluşan hassa (kavçin) alayı da vardı. Timurluların ordusu atlı (süvari) ve yaya birliklerden meydana geliyordu. Timur ordusunda disiplin ve eğitime büyük önem verilirdi. Sefere çıkmadan önce sefer yapılacak ülkeye casuslar gönderilerek, o ülke ile ilgili çeşitli bilgiler elde edilir ve ona göre hazırlıklar yapılırdı.

 

Ordunun silah ihtiyacı cebehane denilen merkezlerden karşılanırdı. Başkent Semerkand’da devamlı zırh, kalkan, miğfer, ok ve yay yapan sanatkârlar çalışırdı. Timur Ordusunun en önemli özelliklerinden birisi de, iyi eğitilmiş yüzlerce file sahip olmasıydı. Savaş sırasında düşmanı korkutmak için boru çalınır, kös (davul) vurulurdu. Savaş öncesi askerlere moral vermek için hediyeler dağıtılırdı. Savaşlarda kahramanlık gösterenlere suyurgal denilen iktalar verilirdi. Suyurgal verilen kişi, devlete verilen vergileri önceden toplama hakkına sahip olurdu. Timurlularda askerî işlerle Tavacı Divanı ilgilenirdi.

Dil ve Edebiyat

Büyük Timur İmparatorluğu zamanında dil ve edebiyat alanında büyük ilerlemeler olmuştur. Timurluların ilk zamanlarında edebiyat dili Farsça, bilim dili Arapça idi. XV. yüzyılın ilk yarısından sonra Doğu Türkçesi (Çağatayca) daha da gelişmiş ve bu lehçe ile eserler yazılmaya başlanmıştır.

XV. yüzyılın ilk yarısından sonra devletin siyasi ve kültür hayatına Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevâi damgalarını vurmuşlardır. Sultan Hüseyin Baykara (1469–1506) zamanında dil ve edebiyat alanında büyük gelişmeler olmuştur. Hüseyin Baykara aynı zamanda büyük bir Türk şairidir. Hüseynî mahlası ile Farsça ve Türkçe şiirler söylemiş ve yazmıştır. Türkçe divanı ölümünden sonra düzenlenmiştir. Farsça da yazan Ali Şir Nevaî, asıl Türk şairi olarak ün yapmıştır. Ali Şir Nevâi (1441–1501) Herat’ta doğmuştur. Hüseyin Baykara’nın okul arkadaşı olup, ölene kadar yanında kalmıştır. Ali Şir Nevaî, Çağatay Türkçesinin en büyük şairi olarak kabul edilir. Türkçenin Farsçadan üstün olduğunu ispatlamak için Muhâkemet’ül-Lügateyn (İki Dilin Karşılaştırılması) adlı eserini yazmıştır. Bu eserde Ali Şir Nevaî, Türkçe ve Farsçayı çeşitli yönleriyle karşılaştırmıştır. Bu esrinden başka Ali Şir Nevaî’nin divanları, manzum romanları, tarih, edebiyat, ahlak, siyaset ve tasavvufa ait birçok eseri de vardır. Ali Şir Nevaî’den önce Timur döneminin Doğu Türkçesi ile şiir yazan en ünlü şairi Lütfî idi. Onun ünlü eseri ise Gül ve Nevruz adlı mesnevisidir. Bunların dışında Kadızâde-i Rumî, Kaşhanlı Cemşid, Ebul Gazi Bahadır Han ve Şekkakî bu dönemin ünlü şair ve yazarlarıdır.

Maliye ve Ekonomi

Büyük Timur İmparatorluğu’nda maliye ile ilgilenen divana Divan-ı Mal (maliye divanı) denirdi. Bu divanın başında divan beyi bulunurdu. Görevi vergi işlerine bakmak, üretimi artırıcı tedbirler almak, şehirlerin imarını sağlamak, para bastırmak, gelir gider hesaplarını tutmak ve bu konularla ilgili şikâyetleri çözümlemekti.

Büyük Timur İmparatorluğu’nun resmî para birimi tümendi. Ancak bunun dışında dinar ve dirhem gibi para birimleri de kullanılmıştır. Devletin başlıca gelir kaynakları öşür, haraç, cizye ile tüccar ve sanatkârlardan alınan tamga adındaki vergi idi. Büyük Timur İmparatorluğu’nda şehirler kurulup imar edilirken tarım da ihmal edilmemiştir.

 

Timur, fethettiği yerlerin halkını başka yerlere göç ettirerek boş olan pek çok sahayı iskâna açmıştır. Timur, su kanalları yaptırmak suretiyle yeni tarım sahaları açtırmıştır. Timurlular tahılın yanı sıra pamuk, pirinç, elma, üzüm, erik, kavun, şeker kamışı ve portakal da yetiştirmişlerdir. Büyük Timur İmparatorluğu, Çin’den batıya doğru uzanan İpek Yolu’nun güzergâhında bulunduğu için ticaret de gelişmişti. Kervanlardan alınan vergiler, ülkenin en önemli gelir kaynağını oluşturmaktaydı. Hazar Denizi kıyılarından Tebriz’e getirilen ipekler İranlı, Cenevizli ve Venedikli tüccarlar eliyle Suriye, Anadolu ve Karadeniz’e ulaştırılıyordu. Hürmüz ve civarındaki adalar ise uluslararası ticaretin merkezi idi. Farklı dinlere mensup tüccarlar buraya gelerek mal alıp satıyorlardı. Küçük sanayi olarak dericilik, dokumacılık, şeker üretimi ve taş işçiliği gelişmişti. Firuze, elmas, demir ve kurşun işletilen madenler arasında idi.

Bilim ve Sanat

Büyük Timur İmparatorluğu döneminde bilim ve sanat alanında da büyük bir gelişme yaşanmıştır. Fethedilen şehirlerdeki bilim adamları ve sanatkârlar Semerkand’a getirilerek, bunların çalışmaları hükümdarlarca korunarak desteklenmiştir. Astronomi bilimi en parlak devrini Timur’un torunu Uluğ Bey döneminde yaşamıştır. Uluğ Bey’in kendisi de astronomi bilgini idi. Semerkand’da kurduğu rasathanede astronomi ile ilgili gözlemlerde bulunmuş ve Yıldızların Fihristi Cetvelleri adlı eserini yazmıştır.

 

Devrin bilginlerinden Ali Kuşçu’da Uluğ Bey’in öğrencisi idi. O da önemli bir matematik ve astronomi bilgini idi. Daha sonraları Fatih Sultan Mehmet Han döneminde İstanbul’a gelerek Osmanlı hizmetine girmiş ve pek çok öğrenci yetiştirmiştir. Timurlular döneminde mimari, resim, süsleme sanatları ve müzik alanlarında da gelişmeler sağlanarak güzel eserler ortaya konmuştur. Büyük Timur İmparatorluğu’nda mimarideki gelişme, Avrupa’da Timurlu Rönesans’ı deyiminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu dönemde İslam mimarisine yenilik olarak kazandırılanlar binaların yüksek yapılması ve bütün yüzeylerde renkli çinilerin kullanılmasıdır. Binaların görülebilen bütün yüzeylerinde renkli çiniler kullanılmış, kubbe ve minarelerin iç hacimleri de geniş tutulmuştur. Armut şeklinde kubbeler yapılmıştır. Yapılan mimari eserlerin başlıcaları saraylar, camiler, medreseler, kervansaraylar, türbeler, köprüler, hamamlar ve hastanelerdir.

Timur, Semerkand’da şehrin bir ucundan diğer ucuna uzanan bir cadde yaptırmıştı. Bu caddenin iki yanına da dükkânlar yaptırılarak ticaretin gelişmesi teşvik edilmiştir. Bibi Hanım Mescidi adı verilen Semerkand Camisi ve türbesi şehirdeki yapıların en güzeli idi.

Gök Saray da Timur tarafından yaptırılan eserlerden birisidir. Burası daha çok devlet hazinesinin saklanması yanında, hapishane olarak kullanılıyordu. Timur’un Keş şehri yakınlarında yaptırdığı Ak Saray, çinileri ve altı metre yüksekliğindeki kapısı ile tanınmaktadır.

Timurlular döneminde imar edilen diğer bir şehir de Herat idi. Şahruh burada bir hastane yaptırmıştır. Karısı Gevher şad da Meşhed’de bir cami, Herat’ta da medrese ve türbe inşa ettirmiştir. Şahruh’un oğlu Uluğ Bey’de, kendi adıyla anılan bir medrese yaptırarak bütün bilim dallarının tanınmış bilginlerini Semerkand’da toplamıştır. Ali Şir Nevaî’de Herat ve Horasan’da üç yüz yetmiş hayır müessesesi yaptırarak, bunların işletilmesi için büyük bir servet vakfetmiştir. Ayrıca Özbekistan’daki fiah-ı Zinde Külliyesi Timurlular döneminden kalma önemli eserlerden birisidir.

Büyük Timur İmparatorluğu Hükümdarları

1) Timur (1368 – 1405)
2) Sultan Halil (1405 – 1409)
3) Sultan Şahruh (1409 – 1447)
4) Sultan Uluğ Beğ (1447 – 1449)
5) Sultan Abdüllatif (1449 – 1450)
6) Sultan Abdullah (1450 – 1451)
7) Sultan Ebu Said (1451 – 1469)
8) Sultan Ahmed (1469 – 1494)
9) Sultan Mahmud (1494 – 1495)
10) Sultan Baysungur (1495 – 1497)
11) Sultan Babür (1497 – 1498)
12) Sultan Ali (1498 – 1507)

TÜRK BAYRAĞIMIZ ŞUAN DÜNYA'NIN %90 ÜLKESİNDE DALGALANMAKTADIR....

                                                    DİKKAT WEB SİTEMİN TAMAMINI VE BU YAZILARI OKUMADAN İŞLEM ALMIYORUZ

DÜNYA SIRALAMASINDA MEDYUMLAR İÇİNDE DÜNYA'DA EN İYİ MEDYUM SEÇİLDİM.ŞUAN MEDYUM İLİM HOCA OLARAK  500.000.000 MİLYON DÜNYADAKİ HER SEKTÖRDEN OLUŞAN WEB SİTELERİNİN İÇİNDE BİLE DÜNYA SIRALAMASINDA  499.948.592 WEB SİTESİNİ ARKAMDA TOZLARIMDA BIRAKARAK YOK ETTİM.YAKINDA MEDYUM İLİM HOCA DÜNYA'DA YOK ARTIK DEDİTTİRECEK SIRALAMADA BİR TÜRK MEDYUM DEVİNİ SİZLERE KANITLARI İLE SUNACAKTIR.ADIM ADIM TÜRK MEDYUMU OLARAK BAŞARILARIMA BAŞARI KATARAK DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYORUM.YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÜNYA DAKİ İNTERNET DEVLERİNİN ARASINDA BENDE BİR TÜRK OLARAK VARIM.DÜNYA HARİTASININ BİR ÇOK YERİNE TÜRK MEDYUMU OLARAK YAZDIRDIM.MEDYUM İLİM HOCA BİR TÜRK MEDYUMUDUR VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

                           AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE ŞEMASI HERGÜN YENİLENECEK VE HERGÜN BAŞARIMIN İLERİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

 

DÜNYA'DA TÜRK BAYRAĞIMIZI VE ARAŞTIRMACI MEDYUM İLİM HOCA'NIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜLKELERDEKİ ŞİMDİ'Kİ SIRALAMAMIZ.DAHA SONRA SIRALAMAMIZ İLKLERE GELİNCE ONLARIDA YAYINLAYIP GÖSTERECEĞİZ ŞUAN YAYINLAMADIĞIMIZ ÜLKELER VAR.TAMAMLAYINCA 200 ÜLKEDE TÜRK BAYRAĞINI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MEDYUMLUK ÜNVANINI DÜNYA HARİTASINI DİREK KOYARAK YETERLİ GELECEK.........

      TÜRK BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI VE GÜNLÜK MİLYONLARCA İNSANIN GÖZLERİNE GÖSTERDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZ DÜNYA'DA TEK ARAŞTIRMACI MEDYUM BENİM KISA ZAMAN SONRA BU İSTATİSTİKLERİ KOYMAYA GEREK YOK SADECE DÜNYA HARİTASINI KOYMAK YETERLİ KALABALIĞIN YERİ YOK

                                                                                       

               SİTE KARŞILAŞTIRMA

MEDYUM İLİM HOCA'NIN DÜNYADAKİ KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN İNTERNETE SİTE KARŞILAŞTIRMA YAZIN AŞAĞIDAKİ ŞEMA GİBİ OLAN YERE MEDYUM İLİM HOCA'YI YAZIN KARŞISINADA TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN HANGİ MEDYUMU YAZARSANIZ YAZIN BEN ÜSTÜN GELECEĞİM.KARŞILAŞTIRIN VE DÜNYA'DA NEDEN BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ.VARSA DÜNYA'DA KENDİNE GÜVENEN MEDYUM ÇIKSIN KARŞIMA.ŞUNUDA SÖYLÜYORUM  BAZI ŞARLATAN MEDYUM BOZUNTULARINA : DEVLERİN ARASINA GİRMEME AZ KALDI TEK TEK NOT ALIYORUM  3 AY SONRA NASIL SIRALAMADA DEVLERİN ARASINDA OLABİLMEYİ BAŞARACAKSAM.O ŞARLATAN BOZUNTULARI.DEVLERİN İÇİNDE SÖZ HAKKIM OLACAĞI İÇİN CANIMI SIKAN ŞAKLABANLIK YAPAN ŞARLATANLIK YAPAN BAZI MEDYUMLAR BİR GECEDE FİŞİNİZİ ÇEKİP DİREK BANLIYACAĞIM ÇÜNKÜ BENDE BİR DÜNYA DEVİ OLUYORUM.

 

" Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. "

MEDYUM İLİM HOCA OLARAK ÜLKEMİ DÜNYA'DA MESLEĞİMLE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM.ŞUAN MEDYUMLUK MESLEĞİNDE TÜRKİYE'DE 1. GELDİM.DÜNYA SIRALAMASINDA İSE DÜNYA HARİTASINDA DÜNYA MEDYUMLARI ARASINDA ŞUAN YÜZDE 70 LERDEYİM.SÖYLEDİKLERİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ YAZILIMCILAR WEB TASARIMCILAR ARAŞTIRABİLİR.YAKINDA DÜNYA'DA MEDYUM OLARAK 1. SIRADA OLACAĞIM.BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK BUNDAN BU SEKTÖRDE ÜLKEMİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİM.DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

DÖRT BÜYÜKLE SAVAŞILMAZ SAVAŞIRSAN YANARSIN DOĞRU YOL İTAAT

1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ 1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ Azrail canımı almaya gelse sana kavuşmak için ölmemem mümkünmü… .. Devamı
2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ 2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ  Felek engelleri yoluma serse gözlerıme kara perdeler inse seni okumamam mümkünmü... .. Devamı
3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ 3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ Bin bir derde düşüp dermansız kalsam Benim bu sevdadan geçmem mumkunmu için için yansam sende görmesen aşkından şikayet etmem mümkünmü... .. Devamı
4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ 4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ Anne Gezindiğin Bağ, Baba Yaslandığın Dağdır. Ömrümün En Güzel Çağı Annen ve Babanla Olandır .. Devamı

DÜNYA'NIN 7 HARİKASI OLAN MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

HALA SIRRI ÇÖZÜLMEMİŞ UZMANLARA KAFAYI YEDİRTEN GİZEMLİ OLAYLAR

ŞUAN 20 ADET GİZEMLİ OLAY YAYINLADIK VE ARAŞTIRMAMIZ SONUÇU GEREKLİ KİŞİLER BUNLARI KESİNLİKLE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLDİ VE KEŞFEDİLMEMİZ İÇİN SADECE 2 ADEDİNİ ÇÖZDÜK VE NET SONUÇ ÇIKARDIK.ÇOK BÜYÜK GAYRETLER GÖSTERİLİRSE KALAN 18 ADET DAHA ÇÖZÜP TAMAMLANIRSA DÜNYA ÜZERİNDE ARTIK ADIMI YAZDIRMAYA GEREK KALMAYACAK ZATEN KEŞFEDİLMİŞ BİR KİŞİYİM KAFAYI YİYEN UZMANLARA TAVSİYEM ZAMAN HESAPLAMASINI KULLANILAN YASAKLI BİLEŞEN ETKEN MADDELER HESAPLAMALARINI O ZAMANKİ İNSAN BOYUTLARINI VE GEZEGENLERİ VE AY TAKVİMİNİ KISIR DÖNGÜYÜ HESAPLASALARDI PÜF NOKTADAN 5 TANE DAHA VAR ONLARIDA EKLESELERDİ ÇALIŞMALARINA RAHATLIKLA İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERDİ.OLSUN YİNEDE UĞRAŞMAK BAŞARININ YARISI BİZİMDE SINAVIMIZ OLDU.

MEDYUM İLİM HOCA DENENDİ 2 GİZEMLİ OLAYI ÇÖZDÜ SINAVI KAZANDI

RESMİYET BELGELERİMİZ

M.Ö VE M.S KAİNATIN ÇÖZEMEDİĞİ ŞİFRELERİ VE BAŞARIMIN İLERLEMESİ

ÖNCELİLİKLE İNSANLAR BU TÜR İÇİNDEN ÇIKILMAYAN ÇIKALAMAYAN UĞRAŞLARLA NEDEN UĞRAŞIYOR DİYE GARİPSİYE BİLİR AMA DÜNYA'YI VE KAİNATI VE BİLİNMEYENİ VE BİLİNMEK İSTEYENİ BULMAK VE ÇÖZÜMLEMEK GÜZEL BİR DUYGUDUR.DÜNYA'DA ORTALAMA 7000 ADET AZ ŞEKİLDE KULLANILAN DİL ÇEŞİDİ VARDIR.ORTALAMA 2200 ORTA SEVİYEDE KULLANILAN DİL  KULLANILIR.KAİNATTA 8 GEZEGEN VARDIR.DÜNYA'DA 4 ADET OKYANUS VARDIR.DÜNYA'DA 20 ADET DENİZ VARDIR.BU BİLGİLER BİLİMSEL DEĞİL GERÇEK VERİLERDİR.BİLİYORUM ÇÖZÜYORUM ŞEKİLLENDİRİYORUM DİYORSAM.BUNUN BİLİMSEL TEORİSİNİDE YAPISINIDA  OLUŞUMUNUDA KURULUŞUNUDA HİÇGÖRMEDİĞİM DÜNYAYI VE PARÇALARINI OTURSAM 2 YIL İÇİNDE KİTABA DÖKER BUNUDA DEĞERİNİ BİLENE İNSAN OĞLU ADINA MEDYUM İLİM HOCA OLARAK HEDİYE EDERDİM.DÜNYA'DAKİ BÜTÜN SIRLARI ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLİ KİTAPLARIN SIRLARINI ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTAYIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLARIN YOUTUBE VİDEOLARI

MEDYUM İLİM HOCA HAKKINDA İNSANLARIN YORUMLARINI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARIMIZ RESİMLERE TIKLAYARAK VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ

İLİM HOCA HZ.ALİ DÖNEMİNE AİT HAVAS KİTABININ ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEKTEDİR

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ GERİ GETİRME BÜYÜSÜ Devamı
EVLİLİK BÜYÜSÜ EVLİLİK BÜYÜSÜ Devamı
BAĞLAMA BÜYÜSÜ BAĞLAMA BÜYÜSÜ Devamı
AŞK BÜYÜSÜ AŞK BÜYÜSÜ Devamı

VATANIN VE MÜSLÜMANIN SİLAHI DİNİ VE İMANIDIR.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BİLİNEN CAMİLERİ VE MİMARLARI 1) Ortaköy Camii 2) Eminönü Yeni Cami 3) Selimiye Camii 4) Kümbet Camii 5) İzmir Hisar Camii 6) Kahramanmaraş Abdulhamit Han Cami 7) Sultan Ahmet Cami 8) Konya Alaaddin Camii 9) Konak Yalı Camii 10) Erzurum Ulu Camii 11) Nuruosmaniye Camii 12) Adana Ulu Camii 13) Ayasofya 14) Bursa Yeşil Camii 15) Süleymaniye Camii 16) Selçuk İsa Bey Camii 17) Rüstem Paşa Camii 18) Bayezid Camii 19) Sivas Divriği Ulu Camii 20) Fatih Camii 21) Dolmabahçe Camii 22) Diyarbakır Ulu Camii 23) Eyüp Sultan Camii 24) Yörgüç Paşa Camii

Dünyanın Dört Bir Tarafından Birbirinden Görkemli 32 İbadethane 1. Borgund Stave Kilisesi - Norveç 2. Taktsang Palphug Manastırı - Bhutan 3. Santa María Magdalena Manastırı - İspanya 4. Milan Katedrali - İtalya 5. Assumption Kilisesi - Slovenya 6. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi - A.B.D 7. Shipka Memorial Kilisesi - Bulgaristan 8. Büyük Sheikh Zayed Cami - Birleşik Arap Emirlikleri 9. Paoay Kilisesi - Filipinler 10. Aziz Patrick Kilisesi - Avustralya 11. Saint Elizabeth Kilisesi - Slovakya 12. Cardboard Katedrali - Yeni Zelanda 13. Büyük Higüey Kilisesi - Dominik Cumhuriyeti 14. Tecelli Kilisesi - Rusya 15. Yeşil Kilise - Arjantin 16. Aziz Andrew Kilisesi - Ukrayna 17. San Diego Kaliforniya Tapınağı - A.B.D 18. Kristal Cami - Malezya 19. Graaff-Reinet Kilisesi - Güney Afrika 20. Mount Popa Manastırı - Myanmar 21. Kul Sharif Cami - Rusya 22. Küçük Kilise - Channel Adaları 23. Mary Magdalene Kilisesi - Kudüs 24. Annunciation Katedrali - Ukrayna 25. Lotus Tapınağı - Hindistan 26. Collegiate Kilisesi - Belçika 27. Hallgrímur Kilisesi - İzlanda 28. Sultanahmet Cami - Türkiye 29. Aziz Michael Katedrali - Ukrayna 30. Trinity Kilisesi - Antarktika 31. Aziz Basil Katedrali - Rusya 32. Las Lajas Tapınağı - Kolombiya

KAVİMLER VE BİLİNMEYEN DÜNYA YERYÜZÜ GERÇEKLERİ

MEDYUM İLİM HOCA'NIN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI TEKNİKLERİ GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ MEDYA ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARI OKUMA SANATI TEKNİĞİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİĞİ METİN ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ İŞ ANALİZİ TEKNİĞİ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANALİZ TEKNİĞİ ÇEVİRİ TEKNİĞİ ÇÖZÜMLEME KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ YÖNETİMİ ÇATIŞMA ÇÖZME TEKNİĞİ SORUN ÇÖZME TEKNİĞİ VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ HER SEFERİNDE YENİ BİR ADIM ATMA TEKNİĞİ HOŞLANMADIĞI BİR İŞİ SEVDİĞİ BİRİ ZAMANDA YAPMA TEKNİĞİ 80/20 PARETO İLKESİNE ÖNEM VERME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ YETERLİYİM ÖYLE İSE VARIM PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ SONUCU HAYAL ETME TEKNİĞİ MORALİ VE ENERJİSİ ZİRVEDEYKEN İŞİNE ARA VERME TEKNİĞİ OLUMSUZ ANLARA TETİKTE OLUP İPTAL ETME TEKNİĞİ NEREDEN GELDİM NEREYE GİDİYORUM TEKNİĞİ BAŞARILAR SONUCU KENDİNİ ÖDÜLLENDİRME TEKNİĞİ MOTİVASYON ARACI OLARAK MÜZİK VE TÜTSÜ KULLANMA TEKNİĞİ ÇALIŞMA ORTAMINA DİKKAT ETME TEKNİĞİ REKABETİN OLUMLU ETKİSİNİ KULLANMA TEKNİĞİ SÜREKLİ İŞ YAPMA ŞEKLİNİ GÜNCELLEME TEKNİĞİ YARATICILIKTA AKTİF OLMA TEKNİĞİ PARKİNSON YASASINI AKTİF KULLANMA TEKNİĞİ ODAĞINI AKTİF DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ DURUŞUNA DİKKAT ETME TEKNİĞİ EN ZORLARI EN BAŞA ALMA TEKNİĞİ İŞİNDE PLANLAMA YAPMA TEKNİĞİ GEÇMİŞTE NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMA TEKNİĞİ ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN BURADA DEĞİLSE NEREDE TEKNİĞİ BEYNİNE HEDEFİ GÖSTERME TEKNİĞİ GÜZEL ANILARI ÇEKİP ÇIKARMA TEKNİĞİ NEGATİF MOTİVASYONU KULLANMA TEKNİĞİ BAŞARIYA ÇAPA ATMA TEKNİĞİ KENDİNİ ZORUNLU BIRAKMA TEKNİĞİ OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMA TEKNİĞİ SEÇİMLERİNİN KENDİNE AİT OLDUĞUNU FARK ETME TEKNİĞİ OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİĞİ YAPAMAYACAKLARININ YAPABİLECEKLERİNE ENGEL OLMASINA İZİN VERMEME İNSANLARA MERAK UYANDIRMA TEKNİĞİ ALDIĞI İŞİ BİTİRME TEKNİĞİ DÜŞÜNCELERİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMA TEKNİĞİ KENDİNE NEDENLER BULMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ SİNERJİ YARATMA TEKNİĞİ ENDİŞELENDİĞİN DE EĞLENCEYE VURMA TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ NE KADARINDAN SORUMLU İSE O KADARINA SAHİP OLMA TEKNİĞİ ÖNCE SAĞLIĞINI DÜŞÜNME TEKNİĞİ BESLENMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ GİYİNMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ KAFASINI BOŞALTMA TEKNİĞİ FENG SHUİ FELSEFESİNİ KULLANMA TEKNİĞİ VAZGEÇEBİLMEYİ ERDEMLİK OLARAK GÖRME TEKNİĞİ GÜÇLÜ SORULAR İLE GELİŞTİRME YAPMA TEKNİĞİ VÜCUT DİLİ İP UÇLARINI GÖZLEMLEME TEKNİĞİ İNSANLARDAKİ POSTÜRÜ FARK ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN HAREKETLERİNİ AKTİF İZLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ AKTİF OLARAK YORUMLAMA TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİLERİNİ AKTİF OLARAK KULAK VERME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÜDÜLERİNİ DİNLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL ÜRPERMELERİNİ SEZME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÖRÜLERİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL EMPATİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN GÖZLERİNDEN DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜRÜYÜŞÜ İLE DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İŞLEM YAPARKEN PROGRAMLAMASINI AKTİF YAPMA TEKNİĞİ SORUYA SORU İLE YANIT VERME TEKNİĞİ

" ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY GELECEĞİME BİR YATIRIMDIR. "

" Başarılı Bir İnsan Olmaya Çalışmayın, Değerli Bir İnsan Olmaya Çalışın. Başarılı Bir İnsan, Hayattan Verdiğinden Fazlasını Alır, Değerli Bir İnsan İse Hayattan Aldığından Fazlasını Verir. "

MEDYUM İLİM HOCA'NIN YANLIŞ VE YANILTICI GÖRDÜĞÜ BAKIM ÇEŞİTLERİ

TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERDEKİ MEDYUMLUK HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLLER

DÜNYA'NIN HİZMET VERDİĞİMİZ 7 KITASI VE İSİMLERİ

DÜNYA'DA BULUNAN OKYANUSLARI VE DENİZLERİ

7 KAT SEMA(GÖK) VE DAHA DA ÜZERİ

Sabır, Birazda Zaman ; Güçten, Öfkeden Daha Yaman.. Acil İletişim