Babür İmparatorluğu

Kuruluş Tarihi: 1526
Yıkılış Tarihi: 1858
Kurucusu: Babür Şah
Başkenti: Lahor, Delhi
Dili: Farsça, Çağatay Türkçesi, Urduca
Devlet Başkanı: Şah

Babür’ün Ortaya Çıkışı ve Babür İmparatorluğu’nun Kurulması

Büyük Timur İmparatorluğu’nun zayıflayıp yıkılmasından sonra Türkistan’da Şeybanîler, İran’da Safeviler, Hindistan’da da Delhi Türk Sultanlığı gibi devletler kurulmuştu. Babür Devleti de, Delhi Türk Sultanlığı’ndan sonra Hindistan’da kurulan ikinci Türk devletidir.

Babür İmparatorluğu’nun kurucusu olan Zahîrüddin Muhammed Babür, baba tarafından Timur’un torunudur. Annesi ise Çağatay hükümdarı Yunus Han’ın kızıdır. Babür’ün babası Ömer Şeyh Mirza, Timurluların Fergana valisi idi. Babasının 1494 yılında ölümü üzerine onbir yaşında onun yerine geçerek Fergana valisi oldu. Babür, saltanatının ilk yıllarında Timuroğullarından diğer beylerle mücadele etmiştir. Babür, iç karışıklıklar ve Özbek hücumları sonucunda 1501 yılında tahtını kaybederek, kendine bağlı az bir kuvvetle Horasan’dan güneye doğru gitmek zorunda kalmıştır. Ancak mücadeleden vazgeçmeyen Babür, Timur Devleti’ni yeniden canlandırmak istiyordu. 1504 yılında Kabil’i Afgan beylerinin elinden almayı başaran Babür, ele geçirdiği toprakları kendisini yalnız bırakmayan mirzalara ve beylere dağıtarak küçük bir devlet kurmuştur.

1509–1511 yıllarında Türk dünyasına egemen olmak isteyen üç büyük devlet vardı. Bunlar Özbek Hanlığı, Osmanlı Devleti ve İran Safevî Devleti idi. Babür, kendi gücüyle Türkistan’a egemen olamayacağını anlayarak Safevî hükümdarı Şah İsmail’den yardım istedi. Şah İsmail’de Türkistan’da etkili olabilmek için bu isteği kabul etti. Babür Şah, İsmail’den aldığı yardımla Buhara, Semerkant, Taşkent ve Fergana’yı Özbeklerden almayı başararak topraklarını genişletti ve Timur’un tahtına oturdu (1511). Şah İsmail de böylece Babür’ün sayesinde Türkistan’a egemen olmuştu. Ancak Türkistan Türkleri, Babür’ün Şah İsmail’in etkisinde kalmasından rahatsızlık duyduklarından Babür’e karşı cephe aldılar. Bu durumdan yararlanmak isteyen Özbekler de Babür’e karşı harekete geçtiler. Şah İsmail’in yardımına rağmen mücadeleyi kaybeden Babür, Türkistan’dan çıkmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Babür, Timur ülkesini ele geçirme ümidini kaybedince yönünü Hindistan’a çevirmiştir.

Babür, Delhi Sultanlığına karşı yardım isteyen Afgan beylerinin daveti üzerine 1517 yılında Hindistan’a gelmişti. Uzun mücadelelerden sonra Kandehar ve Pencap şehirlerini ele geçirmeyi başaran Babür (1524), Panipat’da 1526 yılında Delhi Sultanı İbrahim Ludi ile yaptığı savaşı kazanarak Delhi ve Agra şehirlerini ele geçirmiştir. Böylece kendisini hükümdar ilan eden Babür, Hindistan’da kendi adını taşıyan devletini kurdu.(1526)

Babür İmparatorluğu’nun Gelişmesi

Kısa sürede Afgan emirlerini ve Hindu prenslerini yenerek Kuzey Hindistan’ın fethini tamamlayan Babür, 1530 yılında Agra’da öldü. Babür’ün yerine vasiyeti gereği oğlu Hümayun (1530–1556) geçmiştir. Hümayun döneminde Gücerat hükümdarı yenilgiye uğratılarak toprakları ele geçirilmiştir. Hümayun’un karşılaştığı en büyük tehlike Bihar Sultanı’nın atabeyi olan Şir Han’la yaptığı mücadeledir. Şir Han, 1539 yılında bir gece baskınıyla Hümayun’u ağır bir yenilgiye uğratarak sultanlığı ele geçirmişti. Daha sonra Şir Han’la mücadele eden Hümayun ve kardeşleri başarılı olamayarak İran’a sığınmak zorunda kalmışlardır. 15 yıl süre ile tahtını kaybeden Hümayun, Safevîlerden aldığı yardımla tekrar tahtına sahip olmuş ve kardeşlerini de etkisiz hale getirmeyi başarmıştır (1555). Hümayun, tahtına sahip olduktan kısa bir süre sonra da ölmüştür (1556).

Hümayun’dan sonra 13 yaşındaki oğlu Ekber (1556–1605) Babür tahına geçmiştir. Sultan Hümayun’un tecrübeli komutanlarından olan Bayram Han da Ekber’in atabeyi olmuştur. Sultan Ekber, hâkimiyetini sağlamlaştırmak için, ülkeyi yeniden ele geçirmek ve fetihlerde bulunmak zorunda kalmıştır. Gücerat, Ganj Vadisi, Bengal, Kâbil, Keşmir ve Kandahar’ı alarak topraklarını genişleten Sultan Ekber, ülkesinde birlik ve düzeni sağlamış, halkına da dinî hoşgörü göstermiştir. Ekonomik alanda da yeni düzenlemeler yapan Sultan Ekber, Safevîler, Özbekler, Osmanlılar ve Portekizlilerle ticari ilişkiler kurmuştur.

Sultan Ekber’den sonra oğlu Selim “Cihangir” unvanı ile tahta oturmuştur (1605–1627). Cihangir, babası Ekber’in aksine zayıf karakterli ve eğlenceye düşkün bir hükümdardı. Onun zamanında İngilizler, Hindistan ticaretine el atmışlardır (1613). Cihangir’den sonra oğlu Şah Cihan hükümdar olmuştur (1628–1658). Bu dönemde Tibetlilerle yapılan mücadeleler sonucunda başarılı olunarak sınırlar genişletilmiştir. Şah Cihan zamanında devlet, özellikle sanat ve mimarlık alanlarında gelişme göstermiştir. Dünyanın en güzel ve gösterişli anıtlarından biri olan Tac Mahal’i Şah Cihan, ölen karısı Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptırmıştır. Tac Mahal’ın yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Anıtın mimarı Mimar Sinan’ın öğrencilerinden olan İstanbullu Mehmet İsa Efendi’dir. Yapıda tamamen ak mermer kullanılmıştır. Anıtın yine ak mermerden dört minaresi vardır. Kubbenin mimarı ise İstanbul’dan gelmiş olan İsmail Efendi’dir. Mermer duvarlara yüz binlerce akik, sedef, firuze gömülmüştür. Ayrıca bunların içinde 42 zümrüt, 142 yakut, 625 pırlanta, 50 tane de çok büyük inci vardır. Şah Cihan’da 1666’da yine bu anıta gömülmüştür.

 

I. Alemgir (1658–1707), babası Şâh Cihan’ın ölümünden sonra kardeşleri ile yaptığı mücadeleyi kazanarak tahta çıkmıştır. I. Alemgir döneminde, İngilizlerden sonra Hollandalılar da Gücerat limanlarında ticari imtiyaz elde etmişlerdir. I. Alemgir, buradaki yabancı şirketlerin sömürücü tutumlarını önlemeye çalışmış, gümrük vergilerini artırmıştır. Halkın Hindulaşmaması için de büyük çaba harcamıştır.

Babür Devleti’nin Zayıflaması ve Yıkılışı

I. Alemgir’in 1707’de ölmesiyle Babür Devleti gerilemeye başlamıştır. Devlette taht kavgaları ve dinî nitelikli büyük ayaklanmalar çıkmıştır. Bu mücadeleler sonucunda Afganlılar, bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Böylece Babür Devleti, 1723 yılında Delhi ve Haydarabat devletleri olmak üzere ikiye bölünmüştür. Bu durumdan yararlanmak isteyen Safevî hükümdarı Nadirşah, 1738 yılında Kandahar’ı ertesi yıl da Delhi’yi ele geçirmiştir. Nadirşah, İndus’un batısındaki toprakların İran’a bırakılması ve devlet hazinesinin de kendisine verilmesi şartıyla, Babür hükümdarı Muhammet Şah’ı tahtında bırakmıştır. 1766 yılında İngilizler, Babür hükümdarı Şah Alem ile Allahabat Antlaşması’nı imzalayarak, Hindistan’daki iktisadi hâkimiyeti ele geçirmişlerdir. 1857 yılında İngilizlere karşı çıkarılan Sipahi İsyanı Babür İmparatorluğu’nun sonunu getirmiştir. Sipahi isyanının temel nedenleri şunlardır:

– Ekonomik durumun bozuk oluşu,
– Şehirlerdeki işsizlik oranının çoğalması,
– Hinduların misyoner faaliyetleri sonucunda, ülkenin yarım yüzyıl sonrasında Hıristiyanlaştırılacağına inanılması,
– Müslümanların ülkedeki egemenliğin İngilizlere kaptırılmış olmalarından dolayı duydukları rahatsızlık,
– Müslümanların Hıristiyan misyonerlerine karşı duydukları tepkiler,
– İngilizlere karşı düşmanlık duygularının gelişmesi, halkın II. Bahadır Şah etrafında toplanmasına sebep olmuştur.

Babür İmparatorluğu’nda Kültür ve Uygarlık

Devlet Yönetimi

Babür İmparatorluğu’nun başında bulunan hükümdar için padişah, şehinşah, şah ve hakan unvanları kullanılmıştır. Babür hükümdarları Delhi ve Agra’daki saraylarda otururlardı. Bu saraylar duvarlarla çevrili olup, askerler tarafından da korunurdu. Şehzadelerin devlet yönetim tecrübesi kazanmaları ve yetişmeleri için büyük illerde ve orduların başında görevler verilirdi. Devlet yönetiminde hükümdardan sonra en yetkili kişi vekil-i mutlak denilen hükümdar vekili idi. O, bütün sivil ve askeri işlerde hükümdarın vekili durumundaydı. Fakat güçlü hükümdarlar döneminde bu makama görevli atanmamış, hükümdar devleti kendisi yönetmiştir. Devletin mali işlerine bakan kişi ise vezir idi. Vezir aynı zamanda en büyük divan olan Divan-ı Âla’nın da başkanı idi. Bu divanın başlıca görevleri, devletin giderlerini denetlemek, devletin bütün gelir ve gider defterinin tutulmasını sağlamak ve hükümdarları mali işler konusunda aydınlatmaktı.

Babür İmparatorluğu’nda ülke, yönetim bakımından vilayetlere (şube) ayrılmıştır. Bu vilayetlerin başında hem vali hem de komutan olan şubedar bulunurdu. Şubelerdeki güvenlik işlerinden kutval sorumlu idi. Babürlülerde şubeler kazalara (serkar), kazalar da kasabalara (nahiye=pergene) ayrılmıştı.

Babür İmparatorluğu’nda saray ve devlet işlerinde çalışan, yönetimde etkili diğer görevliler de şunlardır:

Mühürdar: Hükümdarın mührünü taşıyan görevlidir.
Mir bahşi: Ordunun yönetiminden ve mali işlerden sorumlu kişidir.
Mir bahr: Deniz, ırmak ve liman işlerinin başıdır.
Bar beyi: Sarayın baş teşrifatçısıdır. Ayrıca dilekçeleri alan ve saraya gelen kişileri hükümdara takdim eden görevlidir.
Hansalar: Sofracı başıdır.
Ahta Beyi: Ahır beyidir ve hükümdarın atlarından sorumludur.
Kur Beyi: Hükümdarlık alâmetlerini muhafaza eden görevlidir.
Münşi: Hükümdarın başkâtibidir.
Kadı-ül-kuzzat: Adalet işlerinin başıdır.

Ordu

Babür Ordusunun büyük bir kısmı tuyul (ikta) sahibi kişilerin beslediği askerlerden oluşuyordu. Devlet, bir beye toprak veya para verir, beyde bunun karşılığında belirli sayıda asker besleyerek savaşa hazırlardı. Ayrıca hükümdarların güvendiği kişilerden oluşan hassa askerleri de vardı. Ordunun idari ve mali işlerinin sorumlusu mir bahşi denilen görevli idi. Babür ordusu atlı ve yaya askerlerinden oluşuyordu. İlk zamanlar ordu da filler de yer almış, fakat topun kullanılması ile ordudaki fillerin sayısı gittikçe azaltılmıştır.

Toprak Yönetimi ve Maliye

Babür İmparatorluğu’nda topraklar iki bölüme ayrılmıştı. Birincisi doğrudan doğruya hükümdara veya hazineye ait topraklardı. Bunlara halise topraklar denirdi. İkincisi de hizmetleri karşılığında çeşitli idarecilere ikta olarak verilen topraklardı ki bunlara da tuyul topraklar adı verilmiştir. Halise ve Tuyul topraklar dışında süyûrgal ve altamga topraklar da vardı. Süyûrgallar; âlimlere, dünyadan elini eteğini çekmiş şeyhlere ve yoksullara verilen topraklardı. Geçici hizmet karşılığı daimî olarak verilen topraklara da altamga denirdi.

Babür İmparatorluğu’nun başlıca gelir kaynakları; deniz taşımacılığından elde edilen gelirler, tuzlaların ve gümrüklerin gelirleri, toprak ve toprak ürünlerinden alınan vergiler, cizye, hükümdara sunulan hediyeler ile yarı bağımsız devletlerin ödedikleri vergilerdi.

Babür İmparatorluğu’nun para birimi de rupi denilen gümüş para idi. Ayrıca alışverişte gümüş paranın yanı sıra altın ve bakır paralar da kullanılırdı.

Din, İnanış ve Hukuk

Babür hükümdarları Hindistan’da İslamiyetin yayılması için çok çalışmışlardır. Hükümdarlar din adamlarına büyük saygı duymuşlar ve din adamlarının çok iyi yetişmeleri için de gayret göstermişlerdir. Dinî konularda hoşgörülü olan Babür hükümdarları, ülkelerinde şeri hukukun yanında örfi hukuku da kullanmışlardır. Babür Devleti’nde din işlerine Sadr denilen din adamları bakardı. Sadrların başındaki görevliye de Sadrü’s südûr denilirdi. Devlet merkezinde adalet işlerinin başındaki görevliye de kadı-ül-kuzzat denilmiştir. Her vilayet merkezinde ve kazalarda kadılar bulunurdu. Kadılar davaları şeriata göre sonuçlandırırlardı. Hükümdarlar da belli günlerde davalara bakarlar ve yanlarındaki kadılara danışarak hüküm verirlerdi.

Bilim, Dil ve Edebiyat

Babür hükümdarları bilime, bilim adamlarına, şair ve sanatçılara büyük önem verip onları korumuşlardır. Özellikle Ekber Şah döneminde eğitime büyük önem verilmiş ve onun zamanında birçok medrese açılmıştır. Medreselerde ahlak, matematik, astronomi, tarım, ölçme bilgisi, ev idaresi, siyaset ve idarecilik, mantık, tıp, tarih ve dinî bilimlerle ilgili dersler okutulmuştur.

Babür İmparatorluğu’nun resmî dili Farsça idi. Saray ve orduda ise Türkçe konuşulurdu. Ekber Şah döneminde pek çok eser Farsçaya tercüme edilmiştir. Tarihçi Ebul Fadl Allâmî, Ekber Şah adına Ekbernâme ve Ayin-i Ekberî adlarında iki değerli eser yazmıştır. Hoca Nizamüddin Ahmet’in yazdığı Tabakat-ı Ekber adlı kitabı da, Hindistan tarihini anlatan önemli eserlerden birisidir.

Sultan Babür, yoğun işleri arasında bilim ve sanatla da uğraşmıştır. Babür, iyi saz çalmış ve besteler yapmıştır. O aynı zamanda çok iyi bir hattattı. Hatt-ı Bâburî adıyla bir yazı da icat etmiştir. Babür’ün Çağatay Türkçesi ile yazdığı eserlerden bazıları; Babür name, Aruz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiye Tercümesi ile şiirlerini topladığı bir de Divan’ı vardır. Sultan Babür’ün seyahat ve hatıra kitabı olarak yazdığı Vekayi adlı eseri, genelde Babürname olarak bilinir. Eser sade ve açık bir Türkçe ile yazılmıştır. Babür eserinde idari, ahlaki, fikrî ve edebî hayatını anlatmıştır. Ayrıca gezip gördüğü yerlerin sosyal ve kültürel özelliklerine de değinmiştir.

Sultan Hümayun’un kız kardeşi Gülbeden Begim, Hümayun name adında Farsça bir tarih kitabı yazmıştır. Sultan Cihangir tarafından yazılan Tüzük-i Cihangiri adlı hatırat da önemli bir eserdir. Sultan Şah Cihan döneminin en ünlü tarihçisi de Abdülhamit Lahverî’dir.Yazdığı eserinin adı Padişahname’dir. Sultan Alemgir devrinin ünlü şairi ise Mirza Abdülkadir Bedil’dir. Sultan Alemgir, döneminin olaylarının yazılmasını bilinmeyen bir nedenle yasaklamıştır. Onun tarihçisi olan Münşi Muhammed Kazım’ın kaleme aldığı Alemgirnâme’si bu nedenle onuncu yılda kesilmiştir. Özellikle Sultan Ekber ve Cihangir devrinde Hindulara büyük kolaylıklar gösterilmesi nedeniyle, Hindular tarafından çok güzel edebî ürünler ortaya konulmuştur.

Ekonomi

Babürlüler, Hindistan’ı bayındır hale getirmek, ticareti canlandırmak ve tarım üretimini artırmak için tedbirler almışlardır. Topraklar işlenmiş, sulama kanallarının yardımıyla tarımsal üretim artırılmıştır. Babür Devleti’nde üretilen başlıca tarım ürünleri buğday, pirinç, pamuk ve darıdır. Avrupa’ya ihraç ettikleri tarım ürünleri ise afyon, çivit, biber ve çeşitli baharatlardır. Babür Devleti’nde pamuklu dokuma, gemi yapımı, şeker ve yağ sanayisi ile kuyumculuk, altın, gümüş, fildişi ve oymacılık gibi el sanatları da gelişmişti.

Babür İmparatorluğu güçlü bir ihracat potansiyeline sahip bir ülke idi. Barut yapımında kullanılan güherçile, ihraç edilen malların başında geliyordu. Altın ve gümüş gibi değerli madenler Hindistan’da az olmasından dolayı dışarıdan temin edilmiştir. Ordunun ihtiyacını karşılamak için Türkistan, İran ve özellikle de Arabistan’dan çok sayıda at getirilmiştir.

Babür İmparatorluğu’nda kara ticareti Türkistan, Horasan ve İran ile Lahor, Kabil, Kandahar üzerinden kervanlarla yapılırdı. Coğrafi keşifler sonucu Ümit Burnu yoluyla Hindistan’a ulaşılınca, bu kervan yolu eski önemini yitirmiştir. Daha sonraları Avrupalı tüccarlar Hindistan ticaretinde etkili olmuşlardır. Özellikle İngilizler, tüccarları için Faktory (Fektori) denilen bölgeler elde ederek, buralarda yerli tüccarlardan aldıkları malları depoluyorlar, ticari gemileri gelir gelmez de bu malları gemilerine yüklüyorlardı. Önceleri ticari amaçla Hindistan’a yerleşen İngilizler, daha sonralarda ise Hindistan’ı İngiliz Sömürge İmparatorluğu’nun bir parçası durumuna getirmişlerdir.

Sanat

Babür İmparatorluğu’nda mimari, resim ve süsleme sanatları gelişmiştir. Hindistan’da yapılan eserlerde yontulmamış kırmızı kum taşı ve ak mermer bolca kullanılmıştır. Sultan Babür, Hindistan’da beş yıl gibi kısa bir süre bulunmasına rağmen, yine de birçok eser yaptırmıştır. Panîpat zaferini ebedileştiren Kâbil şah Camii, Sambhal Camii ile Agra Camisi bunlardan bazılarıdır. Sultan Hümayun devrinde birçok eser yaptırılmışsa da, bugün bunlardan çok azı ayakta kalabilmiştir. Sultan Hümayun, Agra’da yıkık bir cami ile Fethâbât Camisi’ni inşa ettirmiştir. Sultan Ekber, uzun süren saltanatı sırasında pek çok mimari eser yaptırmıştır. Bu eserlerin başlıcaları, Hümayun Türbesi, Şemseddin Eteke Han Türbesi, Agra Kalesi, Lahor Kalesi, Givalyor’da Muhammed Gavs Türbesi, Cavnpur Köprüsü ve Agra’nın batısında yaptırdığı Fetihpur Sikri Şehri’dir. Fetihpur Sikri, her türlü ihtiyacın karşılandığı bir şehir olup, içinde camiler, türbeler, hanedan hanımları için saraylar yapılmıştır.

Sultan Cihangir’in mimarlık alanındaki çalışmaları, diğerlerine göre azdır. Onun döneminde yapılan eserler arasında Lahor’da Motî Mescid (İnci Cami) ile tamamına yakını beyaz mermerden inşa edilmiş olan, kayınpederi İtimâd ed-Devle için Agra’da yaptırdığı türbesidir.

Şah Cihan devrinde Babürlü mimarisi en parlak devrini yaşamıştır. Bu devirde yapılan eserlerin en önemlisi Tac Mahal’dir. Şah Cihan, ölen karısı Mümtaz Mahal (Ercümend Banu Begüm) için yaptırmıştır. Tac Mahal’in çok güzel bir bahçesi ve yakınında da bir camisi vardır. Şah Cihan devrinin en önemli eserlerinden birisi de Delhi Kalesi (Kımızı Kale)’dir. İstanbul’daki Topkapı Saraylar topluluğunun bir benzeridir. Sultan Alemgir devrinde mimari yönden bir çöküş başlamış olsa da buna rağmen yine de bazı eserler yaptırılmıştır. Bunlar Lahor’daki Padişahî Cami’si ve Delhi kalesindeki Motî Mescit’idir.

Babür İmparatorluğu’nda süsleme sanatları içerisinde özellikle kakmacılık çok gelişmiştir. İnşa edilen mimari eserlerin iç ve dış yüzeyleri, genellikle mermere kakılan renkli değerli taşlarla çeşitli şekiller meydana getirilerek süslenmiştir. Ayrıca Babürlerde minyatür sanatı da çok gelişmiştir.

Babür İmparatorluğu Hükümdarları

1) Babür Şah (1483 – 1530)
2) Nasireddin Muhammed Hümayun Şah (1530 – 1540)
3) Ekber Mirza Şahı (1556 – 1605)
4) Cihangir Şah (1605 – 1627)
5) Şah-i Cihan I (1627 – 1658)
6) Alemgir Şah I (1658 – 1707)
7) Bahadır Şah I (1707 – 1712)
8) Cihahgir Şah (1712 – 1713)
9) Ferruh – Siyer Şah (1713 – 1719)
10) Refiudderecat Şah (1719)
11) Şah-i Cihan II (1719)
12) Muhammed Şah (1719 – 1748)
13) Ahmet Şah (1748 – 1754)
14) Alemgir Şah II (1754 – 1759)
15) Şah-ı Alem (1759 – 1806)
16) Ekber Şah (1806 – 1837)
17) Bahadır Şah II (1837 – 1858)

TÜRK BAYRAĞIMIZ ŞUAN DÜNYA'NIN %90 ÜLKESİNDE DALGALANMAKTADIR....

                                                    DİKKAT WEB SİTEMİN TAMAMINI VE BU YAZILARI OKUMADAN İŞLEM ALMIYORUZ

DÜNYA SIRALAMASINDA MEDYUMLAR İÇİNDE DÜNYA'DA EN İYİ MEDYUM SEÇİLDİM.ŞUAN MEDYUM İLİM HOCA OLARAK  500.000.000 MİLYON DÜNYADAKİ HER SEKTÖRDEN OLUŞAN WEB SİTELERİNİN İÇİNDE BİLE DÜNYA SIRALAMASINDA  499.948.592 WEB SİTESİNİ ARKAMDA TOZLARIMDA BIRAKARAK YOK ETTİM.YAKINDA MEDYUM İLİM HOCA DÜNYA'DA YOK ARTIK DEDİTTİRECEK SIRALAMADA BİR TÜRK MEDYUM DEVİNİ SİZLERE KANITLARI İLE SUNACAKTIR.ADIM ADIM TÜRK MEDYUMU OLARAK BAŞARILARIMA BAŞARI KATARAK DÜNYA DEVİ OLMAYA İLERLİYORUM.YAKLAŞIK 3 AY SONRA DÜNYA DAKİ İNTERNET DEVLERİNİN ARASINDA BENDE BİR TÜRK OLARAK VARIM.DÜNYA HARİTASININ BİR ÇOK YERİNE TÜRK MEDYUMU OLARAK YAZDIRDIM.MEDYUM İLİM HOCA BİR TÜRK MEDYUMUDUR VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEKTEDİR.

                           AŞAĞIDAKİ GÖSTERGE ŞEMASI HERGÜN YENİLENECEK VE HERGÜN BAŞARIMIN İLERİSİNİ GÖRECEKSİNİZ

 

DÜNYA'DA TÜRK BAYRAĞIMIZI VE ARAŞTIRMACI MEDYUM İLİM HOCA'NIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜLKELERDEKİ ŞİMDİ'Kİ SIRALAMAMIZ.DAHA SONRA SIRALAMAMIZ İLKLERE GELİNCE ONLARIDA YAYINLAYIP GÖSTERECEĞİZ ŞUAN YAYINLAMADIĞIMIZ ÜLKELER VAR.TAMAMLAYINCA 200 ÜLKEDE TÜRK BAYRAĞINI VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN MEDYUMLUK ÜNVANINI DÜNYA HARİTASINI DİREK KOYARAK YETERLİ GELECEK.........

      TÜRK BAYRAĞIMIZIN DALGALANDIĞI VE GÜNLÜK MİLYONLARCA İNSANIN GÖZLERİNE GÖSTERDİĞİMİZ BAYRAĞIMIZ DÜNYA'DA TEK ARAŞTIRMACI MEDYUM BENİM KISA ZAMAN SONRA BU İSTATİSTİKLERİ KOYMAYA GEREK YOK SADECE DÜNYA HARİTASINI KOYMAK YETERLİ KALABALIĞIN YERİ YOK

                                                                                       

               SİTE KARŞILAŞTIRMA

MEDYUM İLİM HOCA'NIN DÜNYADAKİ KALİTESİNİ ÖLÇMEK İÇİN İNTERNETE SİTE KARŞILAŞTIRMA YAZIN AŞAĞIDAKİ ŞEMA GİBİ OLAN YERE MEDYUM İLİM HOCA'YI YAZIN KARŞISINADA TÜRKİYE'DEN DÜNYA'DAN HANGİ MEDYUMU YAZARSANIZ YAZIN BEN ÜSTÜN GELECEĞİM.KARŞILAŞTIRIN VE DÜNYA'DA NEDEN BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETTİĞİMİ ANLAYACAKSINIZ.VARSA DÜNYA'DA KENDİNE GÜVENEN MEDYUM ÇIKSIN KARŞIMA.ŞUNUDA SÖYLÜYORUM  BAZI ŞARLATAN MEDYUM BOZUNTULARINA : DEVLERİN ARASINA GİRMEME AZ KALDI TEK TEK NOT ALIYORUM  3 AY SONRA NASIL SIRALAMADA DEVLERİN ARASINDA OLABİLMEYİ BAŞARACAKSAM.O ŞARLATAN BOZUNTULARI.DEVLERİN İÇİNDE SÖZ HAKKIM OLACAĞI İÇİN CANIMI SIKAN ŞAKLABANLIK YAPAN ŞARLATANLIK YAPAN BAZI MEDYUMLAR BİR GECEDE FİŞİNİZİ ÇEKİP DİREK BANLIYACAĞIM ÇÜNKÜ BENDE BİR DÜNYA DEVİ OLUYORUM.

 

" Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. "

MEDYUM İLİM HOCA OLARAK ÜLKEMİ DÜNYA'DA MESLEĞİMLE TEMSİL ETTİĞİM İÇİN ONUR DUYUYORUM.ŞUAN MEDYUMLUK MESLEĞİNDE TÜRKİYE'DE 1. GELDİM.DÜNYA SIRALAMASINDA İSE DÜNYA HARİTASINDA DÜNYA MEDYUMLARI ARASINDA ŞUAN YÜZDE 70 LERDEYİM.SÖYLEDİKLERİMİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ YAZILIMCILAR WEB TASARIMCILAR ARAŞTIRABİLİR.YAKINDA DÜNYA'DA MEDYUM OLARAK 1. SIRADA OLACAĞIM.BİR TÜRK MEDYUMU OLARAK BUNDAN BU SEKTÖRDE ÜLKEMİ DÜNYADA TEMSİL EDECEĞİM.DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR VE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM.

DÖRT BÜYÜKLE SAVAŞILMAZ SAVAŞIRSAN YANARSIN DOĞRU YOL İTAAT

1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ 1-) ALLAH İLE SAVAŞILMAZ Azrail canımı almaya gelse sana kavuşmak için ölmemem mümkünmü… .. Devamı
2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ 2-) KUR'AN-I KERİM İLE SAVAŞILMAZ  Felek engelleri yoluma serse gözlerıme kara perdeler inse seni okumamam mümkünmü... .. Devamı
3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ 3-) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SAVAŞILMAZ Bin bir derde düşüp dermansız kalsam Benim bu sevdadan geçmem mumkunmu için için yansam sende görmesen aşkından şikayet etmem mümkünmü... .. Devamı
4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ 4-) ANNE VE BABA İLE SAVAŞILMAZ Anne Gezindiğin Bağ, Baba Yaslandığın Dağdır. Ömrümün En Güzel Çağı Annen ve Babanla Olandır .. Devamı

DÜNYA'NIN 7 HARİKASI OLAN MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

HALA SIRRI ÇÖZÜLMEMİŞ UZMANLARA KAFAYI YEDİRTEN GİZEMLİ OLAYLAR

ŞUAN 20 ADET GİZEMLİ OLAY YAYINLADIK VE ARAŞTIRMAMIZ SONUÇU GEREKLİ KİŞİLER BUNLARI KESİNLİKLE ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLDİ VE KEŞFEDİLMEMİZ İÇİN SADECE 2 ADEDİNİ ÇÖZDÜK VE NET SONUÇ ÇIKARDIK.ÇOK BÜYÜK GAYRETLER GÖSTERİLİRSE KALAN 18 ADET DAHA ÇÖZÜP TAMAMLANIRSA DÜNYA ÜZERİNDE ARTIK ADIMI YAZDIRMAYA GEREK KALMAYACAK ZATEN KEŞFEDİLMİŞ BİR KİŞİYİM KAFAYI YİYEN UZMANLARA TAVSİYEM ZAMAN HESAPLAMASINI KULLANILAN YASAKLI BİLEŞEN ETKEN MADDELER HESAPLAMALARINI O ZAMANKİ İNSAN BOYUTLARINI VE GEZEGENLERİ VE AY TAKVİMİNİ KISIR DÖNGÜYÜ HESAPLASALARDI PÜF NOKTADAN 5 TANE DAHA VAR ONLARIDA EKLESELERDİ ÇALIŞMALARINA RAHATLIKLA İSTEDİKLERİNİ ELDE EDECEKLERDİ.OLSUN YİNEDE UĞRAŞMAK BAŞARININ YARISI BİZİMDE SINAVIMIZ OLDU.

MEDYUM İLİM HOCA DENENDİ 2 GİZEMLİ OLAYI ÇÖZDÜ SINAVI KAZANDI

RESMİYET BELGELERİMİZ

M.Ö VE M.S KAİNATIN ÇÖZEMEDİĞİ ŞİFRELERİ VE BAŞARIMIN İLERLEMESİ

ÖNCELİLİKLE İNSANLAR BU TÜR İÇİNDEN ÇIKILMAYAN ÇIKALAMAYAN UĞRAŞLARLA NEDEN UĞRAŞIYOR DİYE GARİPSİYE BİLİR AMA DÜNYA'YI VE KAİNATI VE BİLİNMEYENİ VE BİLİNMEK İSTEYENİ BULMAK VE ÇÖZÜMLEMEK GÜZEL BİR DUYGUDUR.DÜNYA'DA ORTALAMA 7000 ADET AZ ŞEKİLDE KULLANILAN DİL ÇEŞİDİ VARDIR.ORTALAMA 2200 ORTA SEVİYEDE KULLANILAN DİL  KULLANILIR.KAİNATTA 8 GEZEGEN VARDIR.DÜNYA'DA 4 ADET OKYANUS VARDIR.DÜNYA'DA 20 ADET DENİZ VARDIR.BU BİLGİLER BİLİMSEL DEĞİL GERÇEK VERİLERDİR.BİLİYORUM ÇÖZÜYORUM ŞEKİLLENDİRİYORUM DİYORSAM.BUNUN BİLİMSEL TEORİSİNİDE YAPISINIDA  OLUŞUMUNUDA KURULUŞUNUDA HİÇGÖRMEDİĞİM DÜNYAYI VE PARÇALARINI OTURSAM 2 YIL İÇİNDE KİTABA DÖKER BUNUDA DEĞERİNİ BİLENE İNSAN OĞLU ADINA MEDYUM İLİM HOCA OLARAK HEDİYE EDERDİM.DÜNYA'DAKİ BÜTÜN SIRLARI ÇÖZÜLMEMİŞ GİZEMLİ KİTAPLARIN SIRLARINI ÇÖZMÜŞ BULUNMAKTAYIM.

 

 

 

 

 

 

 

 

HAKKIMIZDA YAPILAN YORUMLARIN YOUTUBE VİDEOLARI

MEDYUM İLİM HOCA HAKKINDA İNSANLARIN YORUMLARINI İÇEREN YOUTUBE VİDEOLARIMIZ RESİMLERE TIKLAYARAK VİDEOLARIMIZI İZLEYEBİLİRSİNİZ

İLİM HOCA HZ.ALİ DÖNEMİNE AİT HAVAS KİTABININ ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEKTEDİR

GERİ GETİRME BÜYÜSÜ GERİ GETİRME BÜYÜSÜ Devamı
EVLİLİK BÜYÜSÜ EVLİLİK BÜYÜSÜ Devamı
BAĞLAMA BÜYÜSÜ BAĞLAMA BÜYÜSÜ Devamı
AŞK BÜYÜSÜ AŞK BÜYÜSÜ Devamı

VATANIN VE MÜSLÜMANIN SİLAHI DİNİ VE İMANIDIR.

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK BİLİNEN CAMİLERİ VE MİMARLARI 1) Ortaköy Camii 2) Eminönü Yeni Cami 3) Selimiye Camii 4) Kümbet Camii 5) İzmir Hisar Camii 6) Kahramanmaraş Abdulhamit Han Cami 7) Sultan Ahmet Cami 8) Konya Alaaddin Camii 9) Konak Yalı Camii 10) Erzurum Ulu Camii 11) Nuruosmaniye Camii 12) Adana Ulu Camii 13) Ayasofya 14) Bursa Yeşil Camii 15) Süleymaniye Camii 16) Selçuk İsa Bey Camii 17) Rüstem Paşa Camii 18) Bayezid Camii 19) Sivas Divriği Ulu Camii 20) Fatih Camii 21) Dolmabahçe Camii 22) Diyarbakır Ulu Camii 23) Eyüp Sultan Camii 24) Yörgüç Paşa Camii

Dünyanın Dört Bir Tarafından Birbirinden Görkemli 32 İbadethane 1. Borgund Stave Kilisesi - Norveç 2. Taktsang Palphug Manastırı - Bhutan 3. Santa María Magdalena Manastırı - İspanya 4. Milan Katedrali - İtalya 5. Assumption Kilisesi - Slovenya 6. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Akademisi Kilisesi - A.B.D 7. Shipka Memorial Kilisesi - Bulgaristan 8. Büyük Sheikh Zayed Cami - Birleşik Arap Emirlikleri 9. Paoay Kilisesi - Filipinler 10. Aziz Patrick Kilisesi - Avustralya 11. Saint Elizabeth Kilisesi - Slovakya 12. Cardboard Katedrali - Yeni Zelanda 13. Büyük Higüey Kilisesi - Dominik Cumhuriyeti 14. Tecelli Kilisesi - Rusya 15. Yeşil Kilise - Arjantin 16. Aziz Andrew Kilisesi - Ukrayna 17. San Diego Kaliforniya Tapınağı - A.B.D 18. Kristal Cami - Malezya 19. Graaff-Reinet Kilisesi - Güney Afrika 20. Mount Popa Manastırı - Myanmar 21. Kul Sharif Cami - Rusya 22. Küçük Kilise - Channel Adaları 23. Mary Magdalene Kilisesi - Kudüs 24. Annunciation Katedrali - Ukrayna 25. Lotus Tapınağı - Hindistan 26. Collegiate Kilisesi - Belçika 27. Hallgrímur Kilisesi - İzlanda 28. Sultanahmet Cami - Türkiye 29. Aziz Michael Katedrali - Ukrayna 30. Trinity Kilisesi - Antarktika 31. Aziz Basil Katedrali - Rusya 32. Las Lajas Tapınağı - Kolombiya

KAVİMLER VE BİLİNMEYEN DÜNYA YERYÜZÜ GERÇEKLERİ

MEDYUM İLİM HOCA'NIN AKTİF OLARAK KULLANDIĞI TEKNİKLERİ GERİYE DÖNÜŞ TEKNİĞİ İÇ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ BİLİNÇ AKIŞI TEKNİĞİ MEDYA ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ PARAGRAF ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ PROBLEM ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARI OKUMA SANATI TEKNİĞİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ ARAŞTIRMA TEKNİĞİ METİN ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ İŞ ANALİZİ TEKNİĞİ SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ VE ANALİZ TEKNİĞİ ÇEVİRİ TEKNİĞİ ÇÖZÜMLEME KONUŞMA ÇÖZÜMLEMESİ YÖNETİMİ ÇATIŞMA ÇÖZME TEKNİĞİ SORUN ÇÖZME TEKNİĞİ VERİ TİPLERİ VE İSTATİSTİK ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ HER SEFERİNDE YENİ BİR ADIM ATMA TEKNİĞİ HOŞLANMADIĞI BİR İŞİ SEVDİĞİ BİRİ ZAMANDA YAPMA TEKNİĞİ 80/20 PARETO İLKESİNE ÖNEM VERME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ İŞİNİN EĞLENCELİ YÖNÜNE ODAKLANMA TEKNİĞİ YETERLİYİM ÖYLE İSE VARIM PSİKOLOJİSİ TEKNİĞİ SONUCU HAYAL ETME TEKNİĞİ MORALİ VE ENERJİSİ ZİRVEDEYKEN İŞİNE ARA VERME TEKNİĞİ OLUMSUZ ANLARA TETİKTE OLUP İPTAL ETME TEKNİĞİ NEREDEN GELDİM NEREYE GİDİYORUM TEKNİĞİ BAŞARILAR SONUCU KENDİNİ ÖDÜLLENDİRME TEKNİĞİ MOTİVASYON ARACI OLARAK MÜZİK VE TÜTSÜ KULLANMA TEKNİĞİ ÇALIŞMA ORTAMINA DİKKAT ETME TEKNİĞİ REKABETİN OLUMLU ETKİSİNİ KULLANMA TEKNİĞİ SÜREKLİ İŞ YAPMA ŞEKLİNİ GÜNCELLEME TEKNİĞİ YARATICILIKTA AKTİF OLMA TEKNİĞİ PARKİNSON YASASINI AKTİF KULLANMA TEKNİĞİ ODAĞINI AKTİF DEĞİŞTİRME TEKNİĞİ DURUŞUNA DİKKAT ETME TEKNİĞİ EN ZORLARI EN BAŞA ALMA TEKNİĞİ İŞİNDE PLANLAMA YAPMA TEKNİĞİ GEÇMİŞTE NASIL YAPTIĞINI HATIRLAMA TEKNİĞİ ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN BURADA DEĞİLSE NEREDE TEKNİĞİ BEYNİNE HEDEFİ GÖSTERME TEKNİĞİ GÜZEL ANILARI ÇEKİP ÇIKARMA TEKNİĞİ NEGATİF MOTİVASYONU KULLANMA TEKNİĞİ BAŞARIYA ÇAPA ATMA TEKNİĞİ KENDİNİ ZORUNLU BIRAKMA TEKNİĞİ OLMAK İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANMA TEKNİĞİ SEÇİMLERİNİN KENDİNE AİT OLDUĞUNU FARK ETME TEKNİĞİ OLUMLU DÜŞÜNME TEKNİĞİ YAPAMAYACAKLARININ YAPABİLECEKLERİNE ENGEL OLMASINA İZİN VERMEME İNSANLARA MERAK UYANDIRMA TEKNİĞİ ALDIĞI İŞİ BİTİRME TEKNİĞİ DÜŞÜNCELERİNİ GÖZ ÖNÜNDE TUTMA TEKNİĞİ KENDİNE NEDENLER BULMA TEKNİĞİ KENDİNİ AKTİF OLARAK GÖZLEMLEME TEKNİĞİ SİNERJİ YARATMA TEKNİĞİ ENDİŞELENDİĞİN DE EĞLENCEYE VURMA TEKNİĞİ OLUMLU SÖZLERİ KENDİNDEN ESİRGEMEME TEKNİĞİ NE KADARINDAN SORUMLU İSE O KADARINA SAHİP OLMA TEKNİĞİ ÖNCE SAĞLIĞINI DÜŞÜNME TEKNİĞİ BESLENMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ GİYİNMEYE ÖNEM VERME TEKNİĞİ KAFASINI BOŞALTMA TEKNİĞİ FENG SHUİ FELSEFESİNİ KULLANMA TEKNİĞİ VAZGEÇEBİLMEYİ ERDEMLİK OLARAK GÖRME TEKNİĞİ GÜÇLÜ SORULAR İLE GELİŞTİRME YAPMA TEKNİĞİ VÜCUT DİLİ İP UÇLARINI GÖZLEMLEME TEKNİĞİ İNSANLARDAKİ POSTÜRÜ FARK ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN HAREKETLERİNİ AKTİF İZLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜZ İFADELERİNİ AKTİF OLARAK YORUMLAMA TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİLERİNİ AKTİF OLARAK KULAK VERME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÜDÜLERİNİ DİNLEME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL ÜRPERMELERİNİ SEZME TEKNİĞİ İNSANLARIN İÇ GÖRÜLERİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN SEZGİSEL EMPATİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN DUYGUSAL ENERJİSİNE DİKKAT ETME TEKNİĞİ İNSANLARIN GÖZLERİNDEN DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İNSANLARIN YÜRÜYÜŞÜ İLE DUYGUSAL ENERJİYİ ÇÖZME TEKNİĞİ İŞLEM YAPARKEN PROGRAMLAMASINI AKTİF YAPMA TEKNİĞİ SORUYA SORU İLE YANIT VERME TEKNİĞİ

" ÖĞRENDİĞİM HER ŞEY GELECEĞİME BİR YATIRIMDIR. "

" Başarılı Bir İnsan Olmaya Çalışmayın, Değerli Bir İnsan Olmaya Çalışın. Başarılı Bir İnsan, Hayattan Verdiğinden Fazlasını Alır, Değerli Bir İnsan İse Hayattan Aldığından Fazlasını Verir. "

MEDYUM İLİM HOCA'NIN YANLIŞ VE YANILTICI GÖRDÜĞÜ BAKIM ÇEŞİTLERİ

TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ BÖLGELERDEKİ MEDYUMLUK HİZMETİ VERDİĞİMİZ İLLER

DÜNYA'NIN HİZMET VERDİĞİMİZ 7 KITASI VE İSİMLERİ

DÜNYA'DA BULUNAN OKYANUSLARI VE DENİZLERİ

7 KAT SEMA(GÖK) VE DAHA DA ÜZERİ

Sabır, Birazda Zaman ; Güçten, Öfkeden Daha Yaman.. Acil İletişim